پرداخت قبض جریمه با استفاده از سایت ایتور

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ،
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ، ﺫﺍﺕ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻧﺠﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ
ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺗﻬﺎﯼ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﯼ ﺯﻭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻣﺖ ...
#دلنوشته #عاشقانه #درد_دل #واقعیت #احساسی
پرداخت آسان قبض جریمه

قبض جریمه
عمیق ترین زخمهای دلم...
یادگاری عزیزترین آدم زندگیمه...
همون ک یه تارمویش برابر بود...
با دنیا برام.!!!!
#...*N@fas...*#

سایت پرداخت قبض جریمه
ﺗﻘﺼﯿــــﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ...

ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ

ﻫﻤﯿﺸـــــﻪ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﻤﺎﻧﯽ ،

ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﺑﭙﺮﺳﻢ ...

ﻛﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﯾﺎ ﺧﺎﻃـــــــﺮﻩ ﻫﺎﯾﺖ ... ؟ ! ؟
پرداخت قبض جریمه